Natteravnene i Norge

Natteravnene er en sammenslutning av lokale natteravngrupper over hele landet. Vi har grupper fra Longyearbyen på Svalbard til helt sør i Norge. Vi er tilstede i alle de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og i mange lokalsamfunn rundt omkring i Norge*

Hva er natteravning?

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av.

De fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet, men som natteravner er vi ikke «reservepoliti». Natteravner er alminnelige voksne uten særskilte fullmakter. Vi observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige hendelser skal henvises til foreldre, politi eller andre. Natteravnene vandrer alltid i grupper, aldri alene.

Natteravnene våre skal aldri tilby transport av personer. En natteravn skal aldri være alene med barn/unge og ikke påta seg noen form for oppfølgingsansvar overfor enkeltpersoner.

Trygghet i byen og lokalmiljøet kommer alle til gode. Som tilstedeværende voksne tar vi oss tid til å snakke med unge mennesker og vi hjelper når det trengs. Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn. 

Hvem kan være natteravn?

Kun voksne kan være natteravner. Man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring for å kunne være natteravn. Vi er opptatt av at det skal være mangfold i natteravnene, både når det gjelder bakgrunn, alder og kjønn. Som natteravner opptrer vi nøytralt og inkluderende overfor dem vi møter og kommer i kontakt med på vandringen. Som natteravn skal man alltid være edru og upåvirket av rusmidler under vandring. Natteravnene skal være gode rollemodeller og trygge voksne.
Natteravnene er avhengige av tillit og et godt omdømme. Som natteravn har man forpliktet seg til å bevare taushet om det en observerer eller får kjennskap til om enkeltpersoner. Alle natteravnegrupper og natteravner må følge Natteravnenes etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt av årsmøtet til Natteravnene, som arrangeres annethvert år i tilknytning til Natteravnkonferansen. Det er gruppeleder i natteravngruppen som avgjør om en person er egnet for å gå natteravn.

Lokal organisering og samarbeid

Organiseringen av natteravngruppene varierer fra sted til sted, og lokale behov avgjør når og hvor ofte natteravnene er ute.
Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med politiets forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skoler, FAU, frivilligsentraler, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

 

* I Norge finnes det også en annen organisasjon som heter Natteravnene. Denne har sitt hovednedslagsfelt i Oslo og har noen grupper spredt rundt om i Norge. Det er også denne organisasjonen som utgir magasinet Gatelangs. Denne organisasjonen har ingen tilknytning til våre natteravngrupper.