Etiske retningslinjer for Natteravnene

Gjeldende fra 24. september 2022

Natteravnene Norge er en sammenslutning av lokalt organiserte natteravngrupper. Natteravning er basert på frivillig innsats fra voksne som ønsker å bidra til et tryggere lokalsamfunn. Hovedmålgruppen for Natteravnenes innsats er barn og unge.

De etiske retningslinjene gjelder for alle grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge, for alle som er frivillig i Natteravnene Norge og alle som driver/ organiserer natteravning.

Den som er leder for natteravngruppen eller som har ansvar for den enkelte vandringen er ansvarlig for at de frivillige som sendes ut som natteravner er egnet til å være natteravn, at de vet hva rollen som natteravn innebærer og at de kjenner til de etiske retningslinjene.

1. Natteravning handler om å være til stede i det offentlige rom som et frivillig lavterskeltilbud. Natteravngruppene skal ikke drive fritidstilbud ol eller drive annet generelt sosialt arbeid. Natteravngruppene skal ikke påta seg vaktoppdrag, adgangskontroll ol.

2. Natteravnene gir nødvendig hjelp til de som trenger og ønsker det. Natteravnene griper ikke fysisk inn i hendelser av kriminell eller lovstridig karakter, men melder fra til politi dersom det vurderes nødvendig. Som natteravn har man som alle andre borgere hjelpeplikt når noen er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp og helse, ref Straffeloven § 287. Natteravnene tilkaller nødetater når situasjonen tilsier det. Vi forlater aldri noen som trenger helsehjelp eller som på annen måte ikke kan ta vare på seg selv.

3. Natteravnene har ikke lovpålagt taushetsplikt, men er avhengige tillit.I Natteravnene har vi derfor en selvpålagt taushetsplikt om det vi som natteravner opplever, observerer eller får kunnskap om knyttet til enkeltpersoner.

4. Natteravnene er gode rollemodeller som bidrar til trygghet gjennom å være tilgjengelige voksenpersoner ute der unge mennesker ferdes. Natteravnene møter omverdenen med vennlighet og et åpent sinn. Natteravnene utviser skjønn, sunn fornuft, medmenneskelig ansvar og omsorg i møte med mennesker.

5. Natteravnene tilbyr aldri transport av barn og unge eller låner ut penger. Vi er behjelpelige med å kontakte venner, foresatte eller andre når dette er ønsket av den som trenger hjelp. En natteravn skal aldri sette seg i situasjoner der det opparbeides et ansvars- eller tillitsforhold til enkeltungdommer.

6. Når man går natteravn er man alltid edru. Røyking bør ikke forekomme når man har på seg natteravnbekledning, dette gjelder også e-sigaretter ol.

7. Natteravnene vandrer alltid flere sammen i grupper, aldri alene. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i hver vandringsgruppe.

8. Natteravnene skal alltid være iført Natteravnenes offisielle bekledning når de vandrer eller kjører som mc-ravner.

9. Natteravnene må ha et bevisst forhold til hva som legges ut av bilder og andre innlegg i gruppens sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter mm) og sørge for å sette seg inn i og etterleve regelverk knyttet til dette.

10. Natteravnene Norge er politisk og livssynsmessig nøytrale. Natteravnrupper og natteravning skal drives i overensstemmelse med dette.

11. Natteravnene samarbeider og deler erfaring med andre som driver forebyggende arbeid, som politiets forebyggende tjenester, SLT-koordinatorer,  skoler/foreldreutvalg (FAU), kommunen, lokalt nærings- og foreningsliv og andre det er naturlig å samarbeide med. 

12. Natteravnene finansieres av driftsstøtte, gaver, offentlige tilskudd og ytelser      fra lokale støttespillere (for eksempel lån av lokaler, bevertning og lignende). Natteravngruppene må ikke på egne eller andres vegne drive med salg eller formidling av varer/tjenester eller motta provisjon og lignende fra slik virksomhet. Natteravngruppene har ikke adgang til å la kommersielle virksomheter eller andre aktører benytte Natteravnenes navn og logo (varemerke) i forbindelse med salg av varer og tjenester eller i forbindelse med gaver/støtte til Natteravnene. Dette er ikke til hinder for at natteravngruppene takker sine støttespiller og givere for bidrag og støtte og i den forbindelse benytter logoen. 

13. Natteravngruppens midler skal stå på konto registrert på Natteravngruppen, ikke på private kontoer. Natteravngruppen skal ha eget organisasjonsnummer eller være knyttet til organisasjonsnummeret til for eksempel frivilligsentral, FAU el som driver gruppen.

I tillegg til disse retningslinjene dukker det stadig opp situasjoner som gjør at natteravnene må ta stilling til spørsmål og valg som punktene over ikke gir noe svar på. Det er derfor viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god dømmekraft.