Etiske retningslinjer for Natteravnene

1.    Natteravnene er synlig til stede i lokalsamfunnet, som edru voksne, der hvor ungdom ferdes, ute på dag, kvelds- og nattetid og aldri alene. Natteravnene er under natteravning iført Natteravnenes offisielle bekledning.

2.    Natteravnene er gode rollemodeller og bidrar til å skape naturlige samtalesituasjoner og kontakt mellom generasjonene.

3.    Natteravnene har ikke lovpålagt taushetsplikt, men er avhengige av de unges tillit. Natteravnene utøver derfor en selvpålagt taushetsplikt om det de opplever og overfor personer de møter på sine vandringer.

4.    Natteravnene gir nødvendig hjelp til de som trenger det og/eller ber om det. De videreformidler kontakt til hjelpeapparatet i de tilfeller det er behov for det. De utviser skjønn, sunn fornuft, medmenneskelig ansvar og omsorg i slike situasjoner, også i forhold til taushetsplikt ved formidling av opplysninger til tredjepart.

5.    Natteravnene er privatpersoner uten særskilte fullmakter. Natteravnene skal derfor aldri tilby transport av barn og unge eller låne dem penger, men kontakte venner og familie som kan hjelpe. En natteravn skal aldri sette seg i situasjoner der det opparbeides et ansvars- eller tillitsforhold til enkeltungdommer. Natteravnene griper ikke fysisk inn i hendelser av kriminell eller lovstridig karakter, men melder fra til politi dersom det vurderes nødvendig. Natteravnene har som alle andre borgere hjelpeplikt når noen er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp og helse ref Straffeloven § 287.

6.    Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon. Natteravnene er en sammenslutning av lokalt organiserte grupper med det felles mål å skape tryggere oppvekstvilkår for barn og unge på tvers av alder, kjønn, livssyn og yrke.

7.    Natteravnene søker i størst mulig grad samarbeid med det offentlige forebyggende hjelpeapparatet slik som politiets forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skolen/FAU og med frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner eller andre man finner det naturlig å samarbeide med.

8.    Natteravnene og den enkelte natteravngruppe kan ikke sette i gang aktiviteter som konkurrerer eller på noen måte går ut over andre natteravngruppers virke.

9.    Natteravnene finansieres av driftsstøtte, gaver, offentlige tilskudd og ytelser fra lokale støttespillere (for eksempel lån av lokaler, bevertning og lignende). Natteravngruppene må ikke på egne eller andres vegne drive med salg eller formidling av varer/tjenester eller motta provisjon og lignende. Natteravngruppene har ikke adgang til å la kommersielle virksomheter eller andre aktører benytte Natteravnenes navn og logo (varemerke) i forbindelse med salg av varer og tjenester eller i forbindelse med gaver/ donasjoner til Natteravnene uten at dette er avklart med Natteravnrådet.  Ved tvil kontaktes Natteravnrådet for avklaring.

10. Natteravnene har et rådgivende organ, Natteravnrådet som velges av årsmøte på Natteravnkonferansen. Rådets oppgave er å fronte og fremme Natteravnenes interesser.

I tillegg til disse retningslinjene dukker det stadig opp situasjoner som gjør at natteravnene må ta stilling til spørsmål og valg som punktene over ikke gir noe svar på. Det er derfor viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god dømmekraft.